Tietoa meistä

Tietoa meistä

Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry:n hallitus 2017-2020

Inkeri Miekkavaara, puheenjohtaja

Laura Wahlfors, varapuheenjohtaja

Kari Greus, jäsen

Taisto Lehonmaa, jäsen

Elina Sauna-aho-Uramo, jäsen

Tero Tuomisto, jäsen

Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry:n jäsenet ja heidän huoltajansa voivat osallistua toimintaan esittämällä toiveita. Myös vuosikokous on kaikille jäsenille avoin tilaisuus. Jäsenistön keskuudesta valitaan hallitus sääntöjen mukaiseksi toimikaudeksi kerrallaan.

Säännöt

MUSIIKKIKOULU MUSIKEN KANNATUSYHDISTYS Ry:n SÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Musiikkikoulu Musiken kannatusyhdistys ry ja kotikunta on Vantaa.

TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on omistaa, ylläpitää ja tukea Musiikkikoulu Musikea sekä edistää musiikinopetusta, säveltaidetta ja musiikkikasvatustyötä kotipaikkakunnallaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

 • järjestää kursseja, musiikkitapahtumia ja vastaavanlaista toimintaa,
 • perustaa rahastoja ja jakaa avustuksia musiikinopiskelijoille, ei kuitenkaan jäsenilleen, opintomatkoihin, musiikkitapahtumien osallistumiseen, soittimien ja muun opintomateriaalin hankkimisesta aiheutuvien kustannusten peittämiseen ja vapaaoppilaspaikkojen järjestämiseen,
 • tukea Musiikkikoulu Musikessa lapsille, nuorille ja aikuisille annettavaa musiikinopetusta hankkimalla soittimia ja muuta opintomateriaalia ja vapaaoppilaspaikkoja järjestämällä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

 • hankkia varoja keräämällä jäseniltään jäsenmaksuja, järjestämällä konsertteja ja musiikkitapahtumia sekä ottamalla vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
 • toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan, sekä
 • omistaa toimintaansa varten kiinteää omaisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välttämättömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäsen ei saa kantaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat

 • vuosijäseniä
 • kannatusjäseniä
 • kunniajäseniä

Vuosi- ja kannatusjäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja toimii yhdistyksen parhaaksi. Vuosi- ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus.

Kunniajäseneksi yhdistys kutsuu hallituksen päätöksellä ansioituneita henkilöitä.

Yhdistyksen vuosi- ja kannatusjäsenet suorittavat vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Tämän lisäksi voidaan suorittaa vapaaehtoisia kannatusjäsenmaksuja.

Kunniajäsen on vapaa vuosimaksusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Hallituksen tehtäviin kuuluu jäsenten erottaminen.

HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) jäsentä,

jotka vuosikokous valitsee kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä puheenjohtaja ja vara-puheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen määräämät yhdistyksen toimihenkilöt kukin erikseen.

TILIT

Yhdistyksen tilikausi on vuosittain 1.7.-30.6.. Tilinpäätös on hallituksen vahvistettava

ja annettava vuosikokouksessa valittujen kahden (2) tilintarkastajan tarkastettavaksi viimeistään elokuun 31. päivään mennessä, jonka jälkeen tilinpäätös vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus lähettämällä viimeistään seitsemän (7)

päivää ennen kokousta kirjallisen kutsun kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain syyskuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenes osa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa suoritetaan kokouksen avaus, valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

esitetään

 1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman ja vuosikertomuksen ja
 2. tilintarkastuskertomus,

päätetään

 1. tilinpäätöksen vahvistamisesta ja
 2. tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle,

vahvistetaan

 1. toimintasuunnitelma ja
 2. jäsenmaksun suuruus,

valitaan

 1. hallituksen jäsenet ja
 2. kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille yksi (1) varamies sekä

käsitellään

 1. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10§

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa on sen varat luovutettava purkamiskokouksen päättämälle yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalle tai lähellä olevalle oikeuskelpoiselle yhteisölle käytettäväksi yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.